آبشار شملکان

آبشار شملکان
فاصله از هتل 15کیلومتر 20دقیقه